Versenyszabályzat


INVITEL
ESET NOD32

Robogómédia - Mobil plakát, mozgó plakát reklám, hirdetés
Marbors Bútor és Galéria

[origo]
Heti Válasz
Magyar Hírlap
Budapesti Piac Online

BrandTrend
Mediainfo
Etarget
Magyarország Reklámipari portálja
Zseron
Manta Marketing Kft.
PrimOnline
Job Power
IVSZ - Informatikai Vállalkozások Szövetsége
Adverticum
Business Online
Habostorta.hu
Hullámvadász


Internet Marketing Klub
Magyar Marketing Szövetség

 

Adatvédelem


Az Internet Marketing Klub (továbbiakban Kiíró), mint az oldal üzemeltetője, kötelességének érzi, hogy tájékoztassa partnereit a rögzített adatok felhasználásáról.

A Kiíró tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.


1. Jogszabályi háttér

A Kiíró, a jelentkezők személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályokkal összhangban kezeli, amelyeket az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. Az adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályok adat- és titokvédelmi rendelkezései az irányadóak:
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, A hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény VIII. fejezetében foglalt adatkezelési szabályok ("Hkt."), A távközlési előfizetői szerződésekről szóló 249/2001. (XII. 18.) Korm. rendelet, A hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 253./2001. (XII. 18.) Korm. rendelet.

Az információs önrendelkezési jog érvényesítése végett a Kiíró a személyes adatokat kizárólag az érintett hozzájárulásával tárolja és dolgozza fel adatállományaiban, és mindenki számára követhetővé teszi az adatfeldolgozás egész útját, vagyis hogy mely adatok, milyen célokra, ki által, hol és mikor kerülnek feldolgozásra.

2. A Kiíró titoktartási kötelezettsége

A Kiíró a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, azok megismerését az érintett előzetes hozzájárulása nélkül más személy számára nem teheti lehetővé, illetve azokat nem hozhatja nyilvánosságra. A titoktartási kötelezettség a Kiíró munkatársait, a Kiíróval azonos módon terheli.


3. Adatbiztonság

A Kiíró által kezelt személyes adatok biztonságát, illetve az Internet hálózat igénybevételével továbbított közlések titkosságát elsősorban a különböző számítógépes visszaélések, támadások fenyegetik. Ilyen visszaélések:

a) a számítógépes vírusok, amelyek a szolgáltató által tárolt személyes és egyéb adatok sérülését, megsemmisülését eredményezhetik,

b) a számítógépes betörés, amelynek során a szolgáltató által tárolt személyes és egyéb adatokhoz illetéktelen személyek jogosulatlanul hozzáférhetnek, azokat megváltoztathatják vagy nyilvánosságra hozhatják,

c) a számítógépes kalózkodás, amelynek során az Internet hálózat igénybevételével továbbított közlések tartalmát illetéktelen személyek kifürkészhetik.

Kiíró mindent megtesz a veszélyek csökkentése érdekében.

 

4. A Kiíró által végrehajtott biztonsági intézkedések

A Kiíró biztosítja azokat a technikai feltételeket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes és egyéb adatok fokozottabb védelméhez, illetve az Internet hálózaton továbbított közlések kifürkészésének lehető legteljesebb megakadályozásához szükségesek.

Kiíró az Online kitöltött pályázatok adatait biztonságos helyen, irattárban, illetve számítógépeken tárolja és őrzi.

A Kiíró a számítógépein tárolt adatokat biztonsági tűzfal rendszerrel és vírusölő programokkal védi a jogosulatlan hozzáférés ellen.


5. Linkek

Szolgáltatásaink olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a Kiíró nem vállal felelősséget.


6. Adatvédelmi biztos állásfoglalása

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény (Avtv.) alapján személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény - vagy törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben önkormányzati rendelet - elrendeli. Személyes adatnak minősül az érintett képmása, a róla készült kép-, illetve hangfelvétel is, ezek rögzítése pedig adatkezelésnek tekintendő. Mindezek alapján kép-, illetve hangelvétel jogszabály felhatalmazása hiányában csak az érintett hozzájárulásával készíthető, függetlenül attól, hogy a felvétel során milyen eljárást alkalmaznak. A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetén is fontos az, hogy az érintett tájékoztatást kapjon adatai kezeléséről, arról, hogy adatait ki, milyen célból, meddig, és hogyan kezeli. Ez alól kivétel csak rendkívül szűk körben képzelhető el: hatályos jogunkban csak a nyomozó hatóságok, illetve a nemzetbiztonsági szolgálatok végezhetnek titkos információgyűjtést, ők is csak kivételesen, bírói, vagy igazságügyminiszteri engedély mellett. Magánszemélyek, gazdasági társaságok adatokat csak az érintettől, az ő tudtával és hozzájárulásával gyűjthetnek.

 

info@evhonlapja.hu | Impresszum | Adatvédelem | GYIK